Kadry i Płace

Kadry i płace poza polisą obowiązkową

Znakomita większość klientów biur rachunkowych, poza prowadzeniem ksiąg, zleca biurom wszystkie sprawy związane z obsługą kadr i płac.
Obsługa ta polega na:

  • obliczaniu wynagrodzeń za pracę, w tym premii, dodatków i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy,
  • obliczaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przekazywanie w tym zakresie niezbędnych dokumentów,
  • prowadzeniu dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i kontrola przestrzegania terminów w tym zakresie,
  • obliczaniu miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz składaniu wniosków o wypłatę tego dofinansowania oraz innych niezbędnych dokumentów w tym zakresie oraz składaniu wniosków o zwrot kosztów (w oparciu o stosowne przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
  • obliczaniu kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i prowadzeniu korespondencji z organami egzekucyjnymi.

Jeżeli Twoje biuro wykonuje wyżej wymienione czynności, powinieneś posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w tym zakresie.

Doskonałą ofertę znajdziesz na frontin.pl

 
FrontinlogoSA