Pułapki deregulacji w biurach rachunkowych

Zmiany ryzyka przy wykonywaniu zawodu oraz regulacjach obowiązkowego ubezpieczenia OC.

W dniu 10 sierpnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Zmienia ona m.in. zasady wykonywania doradztwa podatkowego oraz usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Pełen obraz nowego stanu prawnego będzie można precyzyjnie opisać po wydaniu przewidzianych w ustawie nowych rozporządzeń wykonawczych (m.in. dotyczących ubezpieczenia OC). Warto tym niemniej zasygnalizować już teraz zmiany rangi ustawowej.

W nowym stanie prawnym dla osób wpisanych na listę doradców podatkowych zastrzeżone pozostaną jedynie czynności w zakresie udzielania podatnikom, płatnikom i inkasentom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami oraz reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych. Czynności te będą mogli wykonywać także radcy prawni i adwokaci oraz, w zakresie doradztwa podatkowego (czyli z wyłączeniem reprezentowania w postępowaniach), biegli rewidenci.

Z kolei prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie, jak też sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie będą miały charakter działalności zderegulowanej. Oznacza to, że będzie ona mogła być wykonywana przez wszystkich przedsiębiorców, nie zaś jak do tej pory, przez doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych oraz przedsiębiorców usługowo prowadzących księgi rachunkowe.

Podobnie usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, zastrzeżone dotychczas dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, będzie mogło być od dnia 10 sierpnia 2014 r. wykonywane przez wszystkich przedsiębiorców, o ile czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby fizyczne, które mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości.

Skutkiem deregulacji działalności w zakresie prowadzenia ksiąg i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielania pomocy w zakresie składania zeznań i deklaracji podatkowych jest zniesienie obowiązku posiadania ubezpieczenia OC przez podmioty wykonujące taką działalność. Oznacza to m.in., że biura rachunkowe, które dotychczas wykonywały działalność w powyższym zakresie (na mocy upoważnienia z art. 76 a ustawy o rachunkowości) po 10 sierpnia 2014 r. zwolnione będą z obowiązku wykupywania dodatkowego OC, nawet w razie dalszego świadczenia takich usług. Obowiązkowe będzie natomiast nadal posiadanie polisy w związku z prowadzoną działalnością w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Należy pamiętać, że ograniczenie obowiązku posiadania ubezpieczenia OC oznacza, iż w przypadku poniesienia przez klienta szkody, musi ona zostać naprawiona z majątku podmiotu, który wadliwie wykonał usługę. Choćby z tej przyczyny warto rozważyć zawarcie dobrowolnej umowy ubezpieczenia OC, która zagwarantuje ochronę majątku ubezpieczającego. Poza tym, z chwilą zwiększenia się wskutek deregulacji konkurencji na rynku, posiadanie szerokiej polisy OC (także w zakresie nieobowiązkowym) może być istotnym czynnikiem przemawiającym za wyborem przez klienta określonego usługodawcy.

Doradztwo podatkowe
Zakres czynności Czy zderegulowano? OC
1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami; nadal regulowane OC obowiązkowe
2)   prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie; może wykonywać każdy przedsiębiorca OC dobrowolne
3)   sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie; może wykonywać każdy przedsiębiorca OC dobrowolne
4)   reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1. nadal regulowane OC obowiązkowe

 

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
Zakres czynności Czy zderegulowano? OC
Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Zderegulowane w ograniczonym zakresie, po nowelizacji:
Wszyscy przedsiębiorcy, o ile czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby fizyczne, które mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości
OC obowiązkowe

opracowanie:
radca prawny Marta Karolczak – Judek
Działyński i Judek Spółka partnerska radców prawnych

Dodaj komentarz