OC księgowego etatowego

Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania, kontraktu menedżerskiego lub umowy cywilnoprawnej, ponosi odpowiedzialność za błędy w wykonywaniu czynności księgowych. ubezpieczenie OC księgowego z klauzulą ubezpieczenia ochrony prawnej oraz odpowiedzialności karno-skarbowej:

OC księgowego na frontin.pl

Potencjalne koszty związane z pojawieniem się roszczenia
Już z chwilą pojawienia się roszczenia (jakiegokolwiek pisemnego żądania jakiejkolwiek osoby, wyrażające zamiar przypisania odpowiedzialności za poniesioną szkodę) a także w chwili wszczęcia jakiegokolwiek procesu lub postępowania o odszkodowanie pojawiają się koszty. Nawet jeżeli roszczenie nie jest zasadne, koszty jego odrzucenia mogą być znaczne. Lista kosztów poważnie rozbudowuje się w przypadku konieczności uznania roszczenia.
Podbudujmy wyobraźnię konkretami:
zbadanie zasadności roszczenia,
sądowe, ekspertyz, również należności dla świadków i biegłych sądowych, postępowania egzekucyjnego lub wykonawczego,
pomoc prawna zarówno w przypadku roszczenia bezzasadnego jak i związana z zaspokojeniem roszczeń zasadnych,
wynagrodzenie prawnika,
zastosowanie środków w celu zmniejszenia rozmiarów szkody,
środki stanowiące zabezpieczenie sądowe na zaspokojenie roszczeń,
kary administracyjne lub sądowe oraz inne kary pieniężne powstałe w wyniku postępowania karno-skarbowego lub karnego,
odszkodowanie wynikające z uznania roszczenia, ugody lub wyroku sądowego.

Nie ulega wątpliwości, że jakość kwalifikacji zawodowych, ciągłe aktualizowanie wiedzy, czy w końcu skuteczne procedury mają decydujące znaczenie dla poprawności w wykonywaniu zawodu. Nieomylność jednak nie istnieje. Ten obszar ryzyka można przenieść na zakład ubezpieczeń, wykupując polisą z właściwym zakresem pokrycia.

Sposób na ograniczenie ryzyka
Ubezpieczenie OC księgowego z klauzulą ubezpieczenia ochrony prawnej oraz odpowiedzialności karno-skarbowej.

Kto może być Ubezpieczającym? (zawiera umowę ubezpieczenia i opłaca składkę)
Oczywiście każdy księgowy. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby Ubezpieczającym był jego pracodawca lub zleceniodawca, który w takim przypadku ubezpiecza odpowiedzialność swojego pracownika również wobec siebie.