OC przedsiębiorstwa

OC związana z działalnością i posiadanym mieniem.

Praktyka ubezpieczeniowa łączy obecnie dwa rodzaje odpowiedzialności:

  • z popełnienia czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) – np. ktoś złamie nogę w twoim lokalu w wyniku poślizgnięcia się na mokrej posadzce, lub
  • z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy (odpowiedzialność kontraktowa) – np. usługa wykonywana przez twoją firmę wywołała szkodę klientowi.

Praktyczne potrzeby przedsiębiorcy mogą być obszerniejsze i zakres ich może dotyczyć np. szkód jakich doznał pracownik z winy pracodawcy (OC pracodawcy), szkód spowodowanych wprowadzonym na rynek wadliwym produktem(OC za produkt), czy wyrządzone w środowisku przez jego skażenie lub zanieczyszczenie itd. Zakres pojemności ochrony wynikającej z posiadania polisy OC ogólnej można regulować odpowiednio do zdefiniowanych potrzeb poprzez klauzule dodatkowe. Dobranie odpowiednich do potrzeb klauzul stanowi o elastyczności tego ubezpieczenia.

OC przedsiębiorstwa (zwana również potocznie OC ogólną) nie należy mylić z OC w związku z wykonywaniem zawodu (OC zawodowa).