OC zawodowa biura rachunkowego

Zawodowa odpowiedzialność cywilna biura rachunkowego

Z punktu widzenia zarządzania ryzykiem, czynności wykonywane przez typowe biuro rachunkowe można podzielić na trzy grupy:

  • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • określone czynności doradztwa podatkowego,
  • czynności prowadzenia kadr i płac.

Jeszcze do niedawna
Jeszcze do niedawna (przed zmiana ustawy o rachunkowości), obowiązkowi ubezpieczenia podlegały dwa pierwsze obszary. Warto tutaj przypomnieć, że ustawa w tamtym kształcie zgrabnie opisywała czynności związane z naliczaniem podatków i sporządzaniem deklaracji podatkowych, odróżniając je zarówno od prowadzenia ksiąg rachunkowych, jak i stricte doradztwa podatkowego, które jest normowane inną ustawą.

Obecnie
Dzisiaj obowiązkowi ubezpieczenia podlega już tylko usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. W pozostałych obszarach ustawodawca pozostawił przedsiębiorcom swobodę. W związku z dość powszechną niechęcią do dobrowolnego ubezpieczania swojej odpowiedzialności cywilnej, pewnym jest, iż powiększy się nieubezpieczony obszar działalności biur rachunkowych a będzie to obszar generujący najczęściej i, przy okazji, największe roszczenia klientów biur – sprawy związane z naliczaniem podatków.

Rozwiązania
Odpowiedzią rynku ubezpieczeniowego na nową sytuację jest skonstruowanie odpowiednich programów ubezpieczeniowych, uwzględniających nową sytuację. Programy te co do zasady zawierają następujące elementy:

  • obowiązkowe ubezpieczenie OC  zawodowej z sumą gwarancyjną w wysokości równowartości 10 000 Euro,
  • dobrowolne ubezpieczenie OC zawodowej na sumy powyżej minimalnej, wymaganej rozporządzeniem*,
  • dobrowolne ubezpieczenie OC zawodowej pokrywające ryzyko związane z naliczaniem podatków i sporządzaniem deklaracji podatkowych (nazwa produktu – Podatki)
  • dobrowolne ubezpieczenie OC zawodowej pokrywające ryzyko związane czynnościami prowadzenia kadr i płac (nazwa produktu – Kadry i Płace)

Najpełniejszy program ubezpieczeń OC dla biur rachunkowych znaleźć można na www.frontin.pl

FrontinlogoSA
 

 

 

*z tym ubezpieczenie związane są dwa istotne zagadnienia:

1) wybór wysokości sumy gwarancyjnej nadwyżkowej (ponad 10.000 Euro) adekwatnej do poziomu ryzyka,
2) warunki, na jakich oparte jest ubezpieczenie nadwyżkowe (trigger).